onsdag 5 september 2012

Kronoberg leder det internationella projektet att skada ekar för att rädda hotade arter!


Ekar skadas för att rädda hotade arter
Den här veckan inleds ett internationellt försök för att utvärdera effekterna av fem olika sätt att aktivt skada ekar för att få unga ekar att ”åldras snabbare”. Naturliga skador som uppstår på äldre ekar genom t. ex grenbrott, hästgnag och bildande av håligheter kommer att efterliknas och följas upp under en 25-årsperiod. Syftet med försöket är att ge naturvården kunskap om hur rödlistade arter (insekter, svampar, lavar, fåglar och fladdermöss knutna till gamla ekar)ska kunna räddas i områden med svår framtida brist på gamla ekar. Arbetet utförs av arborister.

På 12 lokaler i Sverige, en i Norge och tre i England kommer under hösten 35 ekar per område att skadas. Behandlade ekar och kontrollekar kommer framöver i samarbete med olika forskare på olika Universitet att följas upp både med avseende på vad som händer med ekarna och med avseende på vilka arter som koloniserar de olika tillskapade miljöerna.

Dagens och framtidens brist på gamla ekar, äldre än 200 år, har orsakats av massiva avverkningar av ek under 1800-talet och början av 1900-talet. Detta har fått som konsekvens att det i många av dagens ekbestånd ofta finns ett kraftigt generationsglapp mellan de få kvarvarande ekarna som är riktigt gamla, ofta mer än 400 år och de ”näst äldsta” ekarna som ofta är ca 100 år gamla. ”Leveranstiden” -tiden det tar att få fler gamla ekar som kan hysa rödlistade arter är alltså runt 100 år eller mer. Problemen är stora i ett flertal naturreservat där de huvudsakliga naturvärdena just är knutna till gamla ekar. Detta riskerar att leda till utdöenden av rödlistade arter både lokalt och i vissa fall även nationellt.
Projektet leds av Länsstyrelsen i Kronobergs län och Nordens Ark och stöds av Naturvårdsverket. I projektet deltar Länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Västmanland och Uppsala, Statens Fastighetsverk, Nordens Ark, Jönköpings och Linköpings kommun, Direktoratet for Naturforvaltning och NINA i Norge samt the City of London och the National trust i Storbritannien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar