fredag 14 september 2012

Önskar satsa på Glasrikets kulturmiljöer

PRESSMEDDELANDE

Länsstyrelsen äskar medel till Glasrikets kulturmiljöer

Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län vill göra en treårig (2013-2015) regional satsning för att bevara och utveckla Glasrikets kulturmiljövärden. Satsningen ska ske inom ramarna för övergripande strategier för att stärka områdets industriella utveckling, besöksnäring och människors vilja att bosätta sig eller bo kvar. Satsningen omfattar totalt 2,5 mkr.

Syftet är att både stärka och fokusera insatserna kring Glasrikets kulturmiljöer. Insatserna skall omfatta kunskapsuppbyggnad, vård och information om olika delar av Glasrikets rika kulturarv, samt ev. forsknings- och utvecklingsinsatser. Satsningen förutsätter samverkan med Glasrikets aktörer och medfinansiering.

- Genom en gemensam bidragssatsning i de båda länen finns möjlighet att stötta både enskilda och offentliga aktörer så att kulturmiljövärdena tas tillvara i hela Glasriket, säger länsantikvarie Heidi Vassi.

- Det här är en av de delar som vi identifierat i förstudien för regeringsuppdraget för Glasriket. Här kan vi nu göra något konkret tillsammans i Kalmar- och Kronobergs län, säger landshövding Kristina Alsér.

På fredag sänder Länsstyrelsen i Kronobergs län in sitt anspråk på bidragsmedel till Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen i Kalmar skickade in ansökan den 30 augusti. En nyhet för i år är att ansökan avser en period om tre år framåt istället för som tidigare en ansökan om en årlig ram.
- Det är positivt och ger en långsiktighet i att veta vilka medel vi har att fördela under denna treårsperiod, säger Heidi Vassi.

För vidare information kontakta:
Heidi Vassi, Länsantikvarie
Tfn +46 (0)10 223 74 88/ Mobil: +46 (0)76 127 18 56

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar