fredag 7 september 2012

En riktig landshövding klipper band!

På söndag turnerar jag runt i länet för att stolt visa upp lite av allt vi gör på Länsstyrelsen!

Jag hoppas vi ses på söndag morgon! Då invigs naturreservaten Vedåsa och Marsholm i Ljungby.

INBJUDAN
Söndagen den 9 september kl. 09.00 - 15.00 invigs naturreservaten Vedåsa och Marsholm i Ljungby kommun, två natursköna och besöksvänliga naturreservat vid sjön Möckeln. Invigningstalen av Jan Frithiof, Heurlinska stiftelsen och mig inleds kl 11:45.

På invigningsdagen kommer besökare till de båda naturreservaten kunna följa med på guidade vandringar där kunniga biologer visar områdets artmångfald och förklarar bakgrunden till varför Länsstyrelsen väljer att inrätta naturreservat.

Naturreservatet Vedåsa omfattar delar av Helge å samt dess omgivningar mellan Agunnarydssjön och Möckeln. Här har privata markägare ställt upp för att bevara de höga naturvärdena och öka tillgängligheten för allmänheten. I området finns fina, välhävdade betesmarker, betad skog, äldre grova ädellövträd, ädellövskogar, våtmarker, videbevuxna stränder och vattenmiljöer. Fågellivet är rikt och den hotade fiskarten mal har lek- och uppväxtplatser här.

Inom naturreservatet Marsholm finns naturskog av skiftande karaktär. På huvudön finns såväl gran som lövträd medan strandskogarna som uppkommit efter sjöns sänkning på 1860-talet domineras av lövträd. Fågellivet i ögrupperna i Möckeln är rikt med storlom, fiskgjuse, häger, grågås och fisktärna. Sjön Möckeln är också känd som en viktig rastlokal för storskrake, sångsvan och havsörn.

Reservaten är artrika och en riktig raritet är skalbaggen svartoxe som bara lever där det finns döda träd som har fått ligga kvar på marken och multna under många år. Finns inte dessa döda träd försvinner arten. Insektrika marker ger också ett rikt fågelliv och i området häckar fem hackspettsarter.

Inför invigningen har Länsstyrelsen låtit iordningställa markerade stigar, rastplatser och ett fågeltorn.

Program för dagen:
9:00 Guidning i Södöstra delen av Vedåsa Naturreservat
11:00 Friluftsgudstjänst med musik, Marsholms gård, Jan Frithiof
11:45 Invigning vid Marsholms gård, Landshövding Kristina Alsér och Jan Frithiof, Heurlinska stiftelsen
12:15 Fika med kaffe och korv. Heurlinska Stiftelsen visar upp Marsholms gård med muséet
13:00 Guidning på norra Marsholm

Kontaktpersoner för invigningen är:
Annika Bladh, länsstyrelsen. Telefon 010 – 22 37 122.
E-post: annika.bladh@lansstyrelsen.se
och
Martin Unell, länsstyrelsen. Telefon 010 – 22 37 149.
E-post: martin.unell@lansstyrelsen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar